5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

"TRAINING OF TRAINERS FOR THE IMPLEMENTATION OF A COMMON COURSE IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES - GEOAGR 2"

Φορέας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Δρ Γεώργιος Βούτσινος
Σύμβουλος
Συμμετέχουσες χώρες
  • Ηνωμένο Βασίλειο, Learning and Teaching Scotland, Mr Gerard Queen
  • Ιρλανδία, National University Ireland, Maynooth, Mr Michael Kenny
  • Αυστρία, Salzburg Research, Mr Eric- Jan Kaak
Διάρκεια 3 έτη (έναρξη 2/12/1996)

Στόχος του τριετούς αυτού προγράμματος ήταν η ανοιχτή και εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών για να διδάξουν το ευρωπαϊκό κοινό πρόγραμμα σπουδών στο γεωργικό τομέα, το οποίο αναπτύχθηκε επίσης μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO DA VINCI (Common courses in the Agricultural Sector).

Έτσι σε συνεργασία με τους εταίρους Scottish Council for Educational Technology (SCET), (UK), National University of Ireland, Maynooth, (Ireland) and Techno –Z FH F&E (Austria), ξεκίνησε η διαδικασία πρώτον της ανίχνευσης της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί και δεύτερον της ανάπτυξης αυτής, καθώς επίσης και του διδακτικού υλικού που επρόκειτο να ενταχθεί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό.

Αφού προσεγγίστηκαν και μελετήθηκαν αρκετά συστήματα που παρέχουν ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τελικά, η επιστημονική ομάδα αφού έλαβε υπόψη της κοινωνικές, παιδαγωγικές και τεχνολογικές παραμέτρους, κατέληξε ότι το ηλεκτρονικό περιβάλλον SCETPIONEER είναι το προσφορότερο. Το SCETPIONEER είναι ένα εύκολο στη χρήση ηλεκτρονικό περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης, το οποίο παρέχει απεριόριστη πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών, σε διδάσκοντες και σε διδακτικό υλικό, καθώς επίσης και σε άλλους συμμετέχοντες στα προγράμματα σπουδών. Το διδακτικό υλικό που ενσωματώθηκε στο SCETPIONEER και χρησιμοποιήθηκε για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι:
- Λίμνη σε κήπο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
- Φωτοσύνθεση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
- Αναθεώρηση CAP και το μέλλον της (N.U.I, Maynooth, Ireland)
- Εμπορία σιτηρών (SCET, Scotland)
- Windows 98 (Techno-Z FH F&E, Austria)

Το προϊόν του GEOAGR 2 είναι η τοποθέτηση διδακτικών ενοτήτων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον SCETPIONNER μέσω του οποίου μπορεί να γίνει δυνατή η εξ αποστάσεως μάθηση (distance learning).

Η πειραματική εφαρμογή σχεδιάστηκε να γίνει από γεωπόνους, εκπαιδευτικούς με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και σχετική ευχέρεια στην χρήση Η/Υ και περιλάμβανε τα παρακάτω στάδια:

  • Ορισμός ενός Administrator και ενός Tutor για κάθε διδακτική ενότητα.
  • Ενημέρωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην πειραματική εφαρμογή και γνωριμία τους με το ηλεκτρονικό περιβάλλον. Τους δόθηκε ένας σύντομος οδηγός του SCETPIONEER που περιγράφει το περιβάλλον και τις δυνατότητές του. Επίσης τους δόθηκε το κωδικό τους όνομα και το password.
  • Στη συνέχεια τους δόθηκε ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να εξοικειωθούν με το περιβάλλον. Στο διάστημα αυτό επικοινωνούσαν είτε με τον Tutor της ενότητας είτε μεταξύ τους εκτελώντας διάφορες δραστηριότητες που τους ζητήθηκαν και δοκιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον.
  • Σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα έγινε μία κοινή ηλεκτρονική συνάντηση που συντονιζόταν από τον Administrator όπου έγινε και η τελική δοκιμή του περιβάλλοντος έτσι όπως είχε διαμορφωθεί. Οι καθηγητές που δοκίμασαν το περιβάλλον έγραψαν τις σκέψεις τους και τις έστειλαν χρησιμοποιώντας κάποιο από τα εργαλεία του SCETPIONEER (π.χ. το Notebook).

Με το πρόγραμμα αυτό αποδείχθηκε ότι είναι δυνατή η σύγχρονη διακρατική επιμόρφωση εκπαιδευτών σε κοινό αντικείμενο, το οποίο ανοίγει τις πόρτες στη σύγκλιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με το GEOAGR 1 αποδείχθηκε ότι υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας κοινών διακρατικών προγραμμάτων σπουδών. Με το GEOAGR 2 αποδείχθηκε ότι το κοινό πρόγραμμα σπουδών εύκολα και χωρίς αξιόλογη δαπάνη μπορεί να συμπληρωθεί με ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εκπαιδευτών.

Τέλος, αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία η οποία μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των γνωστικών αντικειμένων και όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση).

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr