5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO da VINCI

"Αρχική κατάρτιση στο βιώσιμο Αγροτουρισμό: Ανάπτυξη ενός διακρατικού και ευέλικτου μοντέλου" - VIAGROTOUR

Φορέας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Δρ Γεώργιος Βούτσινος,
Διάρκεια προγράμματος Τρία έτη (2002 - 2005)
Εταίροι
 1. ΕΛΛΑΔΑ, "Παιδαγωγικό Ινστιτούτο"
  "Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"
  "Σύλλογος Γεωπόνων Εκπαιδευτικών Ελλάδας"
 2. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, "Broyle Resources Ltd"
 3. ΙΤΑΛΙΑ, "Istituto technico Agrario Statale of Bergamo"
 4. ΠΟΛΩΝΙΑ, "Agricultural University of Krakow"
 5. ΙΣΠΑΝΙΑ, "Red Analuza de Alojamientos Rurales"
Στόχοι/ Θέματα του Προγράμματος Στις μέρες μας αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση η ανεπάρκεια των παραδοσιακών πολιτικών για την ανάπτυξη της υπαίθρου και η επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη και άλλων, συμπληρωματικών των παραδοσιακών, δραστηριοτήτων στον τομέα της γεωργίας -όπως ο αγροτουρισμός- οι οποίες θα αξιοποιούν τον πλούτο των φυσικών πόρων των αγροτικών περιοχών.

Ο γενικότερος σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η διευκόλυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων, ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, με την παροχή νεωτεριστικής και ευέλικτης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας «ευρωπαϊκής» ανάπτυξης και προσανατολισμού του γεωργικού μας πληθυσμού.

Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός διακρατικού και ευέλικτου μοντέλου αρχικής κατάρτισης στον Αγροτουρισμό, δηλαδή στη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την ανάπτυξη καινοτόμων δεξιοτήτων και προσανατολισμών για μελλοντική απασχόληση των νέων από απομακρυσμένες περιοχές, που έχουν πρόβλημα πρόσβασης σε σύγχρονες ειδικότητες επαγγελματικής κατάρτισης και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα πειραματικά θα παράσχει σε νέους ηλικίας 15-20 ετών σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θα τους οδηγήσει σε αποδοτική και ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα στον τόπο της καταγωγής τους, με αποτέλεσμα τη μη φυγή τους προς τα αστικά κέντρα.

Απώτερος στόχος είναι το γεφύρωμα του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των κρατών - μελών στο συγκεκριμένο αντικείμενο και η δημιουργία ενός διακρατικού μοντέλου αρχικής κατάρτισης που θα συμβάλει στη σύγκλιση των προγραμμάτων σπουδών. Εξάλλου, το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται μέσα στα εθνικά τυπικά συστήματα αρχικής κατάρτισης του δίνει ανεξάντλητες πολλαπλασιαστικές δυνατότητες, ενώ με τη διακρατικότητά του και την εργασιακή εμπειρία των νέων σε φορείς των εταίρων, δημιουργούνται συνεργασίες και δίκτυα όχι μόνο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και μελλοντικών επιχειρηματιών.

Ο διακρατικός χαρακτήρας του προγράμματος θα έχει ως αποτέλεσμα, μάλιστα, την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών, ώστε το μοντέλο κατάρτισης που θα αναπτυχθεί να είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε ποικιλία τοπικών συνθηκών, βελτιώνοντας τις δυνατότητες απασχόλησης των εκπαιδευομένων.
Σημαντική διάσταση του προγράμματος όμως αποτελεί και ο καινοτόμος χαρακτήρας του, που καταδεικνύεται από πολλά σημεία του: Το μοντέλο αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που θα αναπτυχθεί, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (τηλεμάθηση - distance learning), συνδυάζει την παράδοση (υπάρχον υπόβαθρο στον τομέα της γεωργίας) με τον εκσυγχρονισμό (ποιοτικός αγροτουρισμός και προστασία της υπαίθρου). Επιπλέον, το παραπάνω μοντέλο οδηγεί σε επισήμως αναγνωρισμένους και κατοχυρωμένους τίτλους σπουδών σε μια πολλά υποσχόμενη ειδικότητα, διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης (τον αγροτουρισμό), η οποία διευκολύνει την ενσωμάτωση νέων, που προέρχονται από υποβαθμισμένες περιοχές, στο εργατικό δυναμικό της χώρας.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι πειραματικά εφαρμοσμένες και δοκιμασμένες στην πράξη μεθοδολογίες και γνωστικά αντικείμενα κατάρτισης, καθώς και εργαλεία αξιολόγησης για ευέλικτα μοντέλα κατάρτισης. Έτσι, το τελικό προϊόν, - διακρατικό μοντέλο αρχικής κατάρτισης, με προεξέχον στοιχείο την τηλε-μάθηση, σε ένα τομέα που ενισχύει τους νέους που προέρχονται από υποβαθμισμένες περιοχές- θα αποτελέσει μοντέλο για την ανάπτυξη παρόμοιων πακέτων και σε άλλους τομείς του τυπικού συστήματος αρχικής κατάρτισης

Φιλοδοξία του προγράμματος είναι να αποτελέσει ένα μοντέλο καλής πρακτικής στον τομέα του Αγροτουρισμού και ένα παιδαγωγικό μοντέλο εφαρμόσιμο σε όλη την ΕΕ και σε άλλους τομείς/άλλα αντικείμενα, συνιστώντας ένα σημαντικό παράγοντα ποιοτικής αναβάθμισης των συστημάτων κατάρτισης στις εμπλεκόμενες χώρες

Φάσεις - Δραστηριότητες του Προγράμματος
 • Ανάλυση Αναγκών
 • Ανάπτυξη μια διακρατικής και ευέλικτης μεθοδολογίας αρχικής κατάρτισης στον Αγροτουρισμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
 • Κατάρτιση/ Επιμόρφωση εν ενεργεία(in-service) Εκπαιδευτικών
 • Πειραματική Εφαρμογή του αναπτυχθέντος μοντέλου σε Ιδρύματα αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στις χώρες των εταίρων.
 • Κατάρτιση σπουδαστών σε χώρους εργασίας(Επιχειρήσεις)/Εργασιακή εμπειρία σπουδαστών στις χώρες των Εταίρων.
 • Διάδοση επιτυχημένων/αποτελεσματικών πρακτικών
 • Αξιολόγηση του προγράμματος

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr