23/7/2024     rss
ΜΕΝΤΟΡΑΣ
Αρχική Σελίδα > Εκδόσεις > Μέντορας

 

  

ΤΟΜΟΣ 1

ΤΟΜΟΣ 2

ΤΟΜΟΣ 3

ΤΟΜΟΣ 4

ΤΟΜΟΣ 5

ΤΟΜΟΣ 6

ΤΟΜΟΣ 7

ΤΟΜΟΣ 8

 

ΤΟΜΟΣ 9

ΤΟΜΟΣ 10

ΤΟΜΟΣ 11

ΤΟΜΟΣ 12

ΤΟΜΟΣ 13

Κρητομυκηναϊκή τέχνη: Η "Μυκηναία", 13ος αι. π.Χ.
 

Ο τίτλος του περιοδικού είναι εμπνευσμένος από την Οδύσσεια του Ομήρου. Σε μια από τις μεταμορφώσεις της η Αθηνά, θεά της σοφίας και των επιστημών, προκειμένου να βοηθήσει τον προστατευόμενό της Οδυσσέα να ξανακερδίσει την Ιθάκη του, παρουσιάζεται στον νεαρό και αδύναμο γιο του τον Τηλέμαχο, με τη μορφή του Μέντορα, πιστού πατρικού φίλου, για να τον εμψυχώσει, να τον καθοδηγήσει και να τον συμβουλεύσει (βλ. Λεξικό Δημητράκου, Μέντωρ-ορος : σώφρων φίλος και σύμβουλος και Webster's Dictionary, Mentor: 1.The loyal friend and adviser 2. A teacher or coach).

Κανονισμός

Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ, Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών, εκδίδεται με την ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και συγκεκριμένα του Προέδρου και του Συντονιστικού Συμβουλίου του. Εκδίδεται δύο φορές το χρόνο με συνεργασίες μόνο στην ελληνική γλώσσα και σύντομες περιλήψεις σε μία από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η οποία συνδέεται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, ερευνητές της εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς
Στο περιοδικό φιλοξενούνται μόνο πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες για εκπαιδευτικά θέματα που προάγουν τη γνώση και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο έντυπο. Επίσης περιλαμβάνει βιβλιοκρισίες, καθώς και ανακοινώσεις για συνέδρια, σεμινάρια και πληροφορίες γενικότερου ενδιαφέροντος για τους αναγνώστες του περιοδικού.
Οι εργασίες μπορεί να είναι:
α) Ερευνητικά άρθρα που αναφέρονται σε βασική, εφαρμοσμένη ή κλινική έρευνα.
β) Πρωτότυπα θεωρητικά άρθρα τα οποία αναφέρονται σε κριτική επισκόπηση ερευνών για ένα θέμα ή μια θεωρία ή μια εφαρμογή.
Kατά καιρούς εκδίδονται ειδικά τεύχη αφιερωμένα αποκλειστικά σε ένα επίκαιρο θέμα της εκπαίδευσης, στα οποία συμμετέχουν προσκεκλημένοι επιστήμονες και προσωπικότητες των γραμμάτων.
Την εποπτεία της έκδοσης έχει η Συντακτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και τα μέλη της είναι επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Η Επιτροπή έχει σκοπό την προώθηση των στόχων του περιοδικού, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τη φροντίδα της έκδοσης έχει η Εκτελεστική Γραμματεία, που oρίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και παρακολουθεί την πορεία του περιοδικού.


Διαδικασία υποβολής εργασιών

Οι εργασίες υπόκεινται ανώνυμα στην κρίση δύο ειδικών κριτών οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα της επιστημονικής έρευνας, προτείνονται από την επιτροπή έκδοσης του περιοδικού και ερωτώνται εάν επιθυμούν να επιτελέσουν το συγκεκριμένο έργο. Εάν δεχθούν, συμπεριλαμβάνονται σε μητρώο αξιολογητών του Π.Ι. για τον σκοπό αυτό. Οι κριτές έχουν προθεσμία ενός μήνα από τη λήψη της εργασίας για να αποστείλουν τα συμπεράσματά τους στη Συντακτική Επιτροπή.
Οι εργασίες υποβάλλονται στο Π.Ι. σε τρία αντίγραφα, με την ένδειξη: Για τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού ΜΕΝΤΟΡΑΣ. Το ένα από αυτά κατατίθεται στο αρχείο του περιοδικού, ενώ τα άλλα δύο, ανώνυμα, αποστέλλονται στους κριτές. Ο συγγραφέας ενημερώνεται γραπτώς για την πορεία της εργασίας του (παραλαβή-αποστολή στους κριτές, αξιολόγηση).

Αξιολόγηση εργασιών

Η Συντακτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των κριτών, αποφασίζει για τη δημοσίευση ή την απόρριψη της εργασίας.
Α) Σε περίπτωση θετικής κρίσης και των δύο κριτών, η εργασία δημοσιεύεται.
Β) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης και των δύο κριτών, η εργασία δε δημοσιεύεται.
Γ) Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του ενός από τους κριτές και αρνητικής του άλλου, η Συντακτική Επιτροπή αποστέλλει την εργασία σε τρίτο κριτή και αυτή δημοσιεύεται ή όχι ανάλογα με την εισήγησή του.
Δ) Στις περιπτώσεις στις οποίες με βάση τα συμπεράσματα των κριτών απαιτούνται διορθώσεις μικρής ή μεγάλης έκτασης, οι κρίσεις κοινοποιούνται από τη Συντακτική Επιτροπή στο συγγραφέα, ο οποίος, αν συμφωνεί, κάνει τις υποδεικνυόμενες διορθώσεις και αποστέλλει το διορθωμένο κείμενο εκ νέου στη Συντακτική Επιτροπή. Η Συντακτική Επιτροπή στέλνει το νέο κείμενο στους κριτές για την τελική κρίση.

Οργανωτικό Σχήμα του περιοδικού

Α) Την εποπτεία της έκδοσης του περιοδικού έχει Συντακτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της οποίας τα μέλη είναι επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Η Επιτροπή έχει σκοπό την προώθηση των στόχων του περιοδικού κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΗΜΗΣ ΝΑΥΡΙΔΗΣ, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης,
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
ΑΘΗΝΑ ΣΙΔΕΡΗ-ΖΩΝΙΟΥ, Αντιρπόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ, Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΚΙΝΗ - ΚΟΥΤΟΥΛΑ, Σύμβουλος Φιλολόγων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΚΙΝΗ - ΚΟΥΤΟΥΛΑ, Σύμβουλος Φιλολόγων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλόλογος, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

   
Σχεδίαση και ανάπτυξη: Γραφείο Πληροφορικής Π.Ι.
©2004- 2011, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Creative Commons Licence